Dyplom PIP dla GOSiTu

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie zgłosił się do udziału w programie „Bezpieczeństwo pracy w małych zakładach” ogłoszonym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Ideą programu PIP była samokontrola – pracodawca samodzielnie za pomocą materiałów przygotowanych przez specjalistów PIP, porównywał stan faktyczny w zakładzie z przepisami prawa pracy, identyfikował występujące w zakładzie zagrożenia i oceniał stopień ryzyka zawodowego. Kolejnym, najistotniejszym krokiem była eliminacja nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku samokontroli i doprowadzenie stanu faktycznego do zgodności z zapisami prawa pracy. Ostatnim etapem programu PIP był audyt, podczas którego inspektor pracy przeprowadzał kontrolę w zakresie przestrzegania prawa pracy w zakładzie.

GOSiT Wieruszów pozytywnie przeszedł przez wszystkie etapy programu i otrzymał Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.