Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r.

Ogłoszenie
w sprawie przyjmowania wniosków
o przyznanie stypendium dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r.

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe Burmistrza Wieruszowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale nr LX/423/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendium Burmistrza Wieruszowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Stypendium będzie przyznawane  na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2017 roku).

Wysokość przyznawanych stypendiów jest uzależniona od osiągniętego wyniku sportowego przez zawodnika oraz wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy (w 2018 r. jest to kwota 30 000,00 zł).

Szczegółowe informacje dot. stypendiów sportowych zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do ww. Uchwały.

Wnioski można składać do dnia 1 czerwca 2018r. w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie ul. Sportowa 4,  98-400 Wieruszów

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (doc)

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (pdf)

Prosimy o zapoznanie się z Uchwałą NR LX/423/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26.04.2018r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów Burmistrza Wieruszowa dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWieruszowie/document/488674/Uchwa%C5%82a-LX_423_2018