1% dla kolarzy

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia zwraca się z gorącą prośbą do Członków, ich Rodzin oraz Osób Za­przy­jaź­nio­nych i nam kibicujących o prze­ka­zy­wa­nie przedmio­to­we­go 1% na rzecz naszego Sto­wa­rzy­sze­nia

Numer KRS: 0000215720
Cel szczegółowy :  1% dla kolarzy

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia zwraca się z gorącą prośbą do Członków, ich Rodzin oraz Osób Za­przy­jaź­nio­nych o prze­ka­zy­wa­nie przedmio­to­we­go 1% na rzecz naszego Sto­wa­rzy­sze­nia oraz roz­pro­pa­go­wa­nie naszej prośby w możliwie jak naj­szer­szym kręgu, za co z góry ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na funkcjonowanie i szkolenie młodzieży i zawodników w Wieruszowskim Klubie Kolarskim. W roku 2018 dzięki Wam  zebraliśmy  ponad 900 zł. Kwotę tą przeznaczyliśmy na dofinansowanie  zajęć na basenie.
Prawo prze­ka­za­nia 1% , to sposób na sa­mo­dziel­ne de­cy­do­wa­nie przez Państwa o prze­zna­cze­niu chociaż części swojego podatku. Nie wiąże się to z żadnym wy­dat­kiem (prze­ka­za­na kwota po­mniej­sza kwotę podatku na­leż­ne­go), a zyskują or­ga­ni­za­cje, które otrzy­mu­ją 1% podatku.
LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA! Te z pozoru drobne kwoty, ale prze­ka­za­ne przez wiele osób, stworzą moż­li­wość peł­niej­szej re­ali­za­cji naszych zadań sta­tu­to­wych, za co gorąco dziękujemy.
Z ser­decz­ny­mi po­zdro­wie­nia­mi
Robert Zych
Prezes Sto­wa­rzy­sze­nia Wieruszowski Klub Kolarski

Aby przekazać 1% podatku na WKK należy w swoim PITcie wpisać w rubrykę „Informacje uzupełniające” (PIT-28 – poz. 126-130, PIT-36 – poz. 305 – 309, PIT-36L – poz. 105 – 109, PIT-37 poz. 124 – 128, PIT-38 poz. 58 – 62) następujące dane:

Numer KRS: 0000215720

Cel szczegółowy :  1% dla kolarzy